0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành lập công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?
Báo giá thành lập doanh nghiệp
Xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin
Giấy phép, con dấu, đăng tin công bố thành lập *
Đăng ký thuế ban đầu *
Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở *
Công bố thông tin thành lập quốc gia *
Gói chữ ký số *
Các chi phí doanh nghiệp phải trả/cộng thêm nếu cần:
Gói hóa đơn điện tử *
Phải nộp vào TK ngân hàng khi mở - ngân hàng bắt buộc
Thuế môn bài đối với vốn điều lệ
Làm dấu vuông công ty
Làm dấu tên giám đốc
Làm bản hiệu mica

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?

Công ty Trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.
 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Phân loại công ty Trách nhiệm hữu hạn?

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên:
 
Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.
 
Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá 50. Công ty Trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên,


Giám đốc. Công ty Trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
 
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
 
Là hình thức đặc biệt của công ty Trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

 
Câu 3: Ưu điểm và nhược điểm của công ty Trách nhiệm hữu hạn?
 
Ưu điểm:
 
Được quyền quyết định mọi vấn đề của công ty đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu là công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cũng không quá phức tạp vì các thành viên không nhiều và thông thường cũng quen biết nhau do đó cũng rất dễ điều hành, quản lý.
 
Vì là loại hình trách nhiệm hữu hạn nên các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phần vốn góp vào công ty, không liên quan gì tới tài sản cá nhân, hạn chế được rủi ro.
 
Đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì có thể xuất hiện chuyển nhượng vốn, được pháp luật quy định chặt chẽ nên hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát, người lạ khó có thể chen chân vào điều hành công ty.
 
Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn dễ dàng hơn so với Doanh nghiêp tư nhân (DNTN).
 
Nhược điểm:

Số lượng thành viên bị giới hạn, không được vượt quá 50 thành viên.
 
Không được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn nên bị hạn chế với việc huy động con số lớn trong thời gian ngắn.
 
Uy tín trước đối tác sẽ bị ảnh hưởng vì chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, nếu quy mô kinh doanh chưa lớn thì việc này gần như rất ít gây ra ảnh hưởng tiêu cực.
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419