0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp việc thay đổi vốn điều lệ là việc không xa lạ. Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ (phát triển hay suy thoái) hoặc công ty có sự chuyển nhượng, thêm hoặc bớt thành viên mà sẽ có sự điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng. 
 

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ dựa vào hai trường hợp: giảm vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ

Trường hợp giảm vốn điều lệ

 


Công ty TNHH Một Thành Viên

Điều kiện, hình thức giảm vốn
- Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.
​- Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty.
Cách thức thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Điều kiện, hình thức giảm vốn
- Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
- Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên - Vốn điều lệ không được các thành viên công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn khi thực hiện góp vốn thành lập công ty
Cách thức thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên.

Công ty Cổ Phần

Điều kiện, hình thức giảm vốn
- Giảm vốn do không được các cổ đông thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp đầy đủ và đúng hạn.
- Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Giảm vốn do công ty mua lại số cổ phần đã phát hành. Có 02 trường hợp: mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông hoặc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty.
Cách thức thực hiện
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
Lưu ý:
- Doanh nghiệp phải phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
- Khi tiến hành giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 

Trường hợp tăng vốn điều lệ

 


Công ty TNHH Một Thành Viên

Điều kiện, hình thức tăng vốn
- Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác
- Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây: Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.
Cách thức thực hiện
Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của kèm theo Quyết định của chủ sở hữu.

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Điều kiện, hình thức tăng vốn
Doanh nghiệp có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của công ty hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.
Cách thức thực hiện
Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp củahội đồng thành viên.

Công ty Cổ Phần

Điều kiện, hình thức tăng vốn
Doanh nghiệp tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện
- Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kèm theo Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Kèm theo thông báo trên, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
Lưu ý: Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419