0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình công ty, chuyển đổi loại hình công ty TNHH thành công ty cổ phần là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chuyển đổi loại hình công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc chuyển đổi loại hình công ty là cần thiết,phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Xét về cơ cấu tổ chức, công ty TNHH so với công ty cổ phần hoàn toàn khác nhau. Công ty cổ phần mang những đặc điểm cơ bản như:

- Công ty cổ phần quy định bắt buộc phải có 3 cổ đông góp vốn trở lên, các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn góp của mình.

- Công ty cổ phần có nhiều  hình thức huy động vốn  hơn so với các doanh nghiệp khác. Các hình thức công ty huy động vốn là: chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chào bán ra công chúng (Khoản 2, Điều 122 LDN); phát hành trái phiếu (Điều 127 LDN).

- Cổ phần của các cổ đông được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Các cổ phiếu do công ty phát hành là một loại giấy tờ có giá. Người có cổ phiếu có quyền tự do chuyển nhượng theo quy định tại Điều 126 LDN.

- Về cơ cấu tổ chức quản lý: Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
Vậy nên Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần khi nào?

Có 3 hình thức chuyển đổi:

Theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty TNHH có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần theo 3 phương thức sau:

Một là: Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 
Trường hợp này có thể hiểu là không có sự thay đổi về vốn hoặc chủ sở hữu mà chỉ thực hiện thay đổi duy nhất một yếu tố là loại hình công ty.
 
Hai là: Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
Trường hợp này ngoài thay đổi loại hình công ty còn có sự thay đổi về chủ sở hữu; đó là những tổ chức, cá nhân góp thêm vốn và tăng vốn điều lệ.
 
Ba là: Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 
Trường hợp này tuy không có sự thay đổi vốn điều lệ nhưng có sự thay đổi về chủ sở hữu do có sự chuyển nhượng vốn.

Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH  thành Công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền:

Thành phần hồ sơ:
 
 • Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về chuyển đổi Công ty nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên ;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty TNHH một thành viên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thành lý tài sản  trong trường hợp có sự chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên hoặc các thành viên với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng;
 • Giấy đề nghị chuyển đổi ;
 • Điều lệ Công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: CMND hoặc Hộ chiếu;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác.
 
Thời gian hoàn thành thủ tục:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty tại Sở Kế hoạch – Đầu tư

Trong thời gian 3-5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư sẽ trả kết quả hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.

Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty TNHH thành công ty cổ phần của đại lý thuế Viện Kế Toán:

các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần;

- Tư vấn về việc họp Hội đồng thành viên thông qua việc chuyển đổi công ty;

- Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;

- Tư vấn về việc thành lập Công ty cổ phần như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ sở hữu vốn giữa các cổ đông, mệnh giá cổ phần;

 - Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần;

- Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;

 -Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp;
 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419