0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Nghiệp Vụ Kế Toán Thời hạn nộp các tờ khai thuế năm 2020

Thời hạn nộp các tờ khai thuế năm 2020

Công việc quan trọng nhất của một kế toán doanh nghiệp chính là việc nộp đúng, đủ các tờ khai thuế theo đúng quy định của Luật kế toán và cơ quan thuế. Việc nộp chậm trễ tờ khai thuế các loại sẽ bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Năm 2020 doanh nghiệp cần nộp những loại tờ khai gì và thời hạn nộp như thế nào. Kế toán các doanh nghiệp hãy cùng Đại lý thuế Viện Kế Toán bỏ túi những thời hạn nộp các tờ khai thuế năm 2020 sau đây:

Các loại tờ khai thuế 2020 doanh nghiệp cần nộp bao gồm:

1. Tờ khai thuế môn bài:

 Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

+ Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
+ Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Tờ khai thuế giá trị gia tăng

2.1 Đối với các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

 
 
 
Tháng Thời hạn nộp

Loại tờ khai
 
01/2020 trước ngày 20/01 - Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019
- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019.
 
02/2020 trước ngày 20/02 - Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020.
 
03/2020
 
trước ngày 20/03 - Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.
 
trước ngày 30/03 - Quyết toán thuế TNDN năm 2019.
- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019.
 
04/2020 trước ngày 20/04 - Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 03/2020.
 
05/2020 trước ngày 20/05 - Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 04/2020.
 
06/2020 trước ngày 20/06 - Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 05/2020.
 
07/2020 trước ngày 20/07 - Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 06/2020.
 
08/2020 trước ngày 20/08 - Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 07/2020.
 
09/2020 trước ngày 20/09 - Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 08/2020.
 
10/2020 trước ngày 20/10 - Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 09/2020.
 
11/2020 trước ngày 20/11 - Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.
 
12/2020 trước ngày 20/12 - Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2020

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
 
Qúy Thời hạn nộp
Loại tờ khai
 
Qúy 4/2019 Trước ngày 30/01 - Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019.
- Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019 (nếu có).
- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 4/2019.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2019
Tháng 03/2020   - Quyết toán thuế TNDN năm 2019.
- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019.
 
Qúy 1/2020  Trước ngày 04/05 - Tờ khai thuế GTGT quý 1/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý 1/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 1/2020.
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 1/2020 
Qúy 2/2020 Trước ngày 30/7 - Tờ khai thuế GTGT quý 2/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý 2/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 2/2020.
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 2/2020 
Qúy 3/2020 Trước ngày 30/10 - Tờ khai thuế GTGT quý 3/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý 3/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2020.
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý 3/2020 
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419