0916 636 419 ketoan@vienketoan.vn
Trang chủ Thành Lập Doanh Nghiệp Nên thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hay công ty Cổ phần?

Nên thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn hay công ty Cổ phần?

Nếu như bạn đang có dự định thành lập công ty nhưng chưa biết nên lựa chọn loại hình công ty Cổ phần hay công ty Trách nhiệm hữu hạn, thông qua việc so sánh sẽ giúp bạn lựa chọn phù hợp.
 
Sự giống nhau giữa công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần:
 
Tất cả thành viên hay cổ đông trong công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Cổ phần điều có tư cách pháp nhân theo quy định của luật doanh nghiệp. Đồng thời, có trách nhiệm đóng thuế, trách nhiệm với người lao động.
 
Sự khác nhau giữa công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty Cổ phần:
 
Sự khác nhau giữa công ty Trách nhiệm hữu hạn và công ty
 
1. Số lượng thành viên

Công ty TNHH có số lượng thành viên không vượt quá 50 thành viên, trong khi công ty cổ phần có tối thiểu là 03 cổ đông và số lượng cổ đông tối đa không hạn chế

2. Vốn điều lệ:

Công ty TNHH được chia vốn điều lệ theo phần trăm vốn góp của các thành viên còn công ty cổ phần vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông sở hữu vốn điều lệ cao sẽ có số lượng cổ phần cao tương ứng. Mênh giá cổ phần được đại hội đồng cổ đông quyết định

3. Khả năng huy động vốn:

Công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phiếu để bán và huy động vốn, để tăng vốn điều lệ công ty TNHH phải huy động vốn góp của các thành viên hoặc kết nạp thành viên mới để huy động vốn góp
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông bên ngoài để tăng vốn điều lệ
  

4. Chuyển nhượng vốn:

Công ty TNHH Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết. Khi chuyển nhượng vốn của công ty TNHH không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.
Công ty cổ phần: Các cổ đông được tự do chuyển nhượng. Nhưng quyền chuyển nhượng của cổ đông bị hạn chế trong 3 năm kể từ ngày công ty thành lập, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho  cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Khi chuyển nhượng vốn cổ đông của công ty Cổ phần phải đóng thuế thu nhập cá nhân

5. Cơ cấu tổ chức:

Công ty TNHH có thể tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên
Công ty cổ phần có quyền lựa chọn  tổ chức quản lý và hoạt đông theo một trong hai mô hình: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng giám đốc hoặc giám đốc hoặc đại hội đồng cổ đông , hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc
Copyright © 2018 by VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM

Liên hệ Tư vấn (24/7)0916.636.419